navigation

INTRODUCTION TO KUBERNETES

Để có nhiều nội dung liên quan đến container hơn, hãy kiểm tra trang sau: Containers from the Couch

service-animated

Trong workshop này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách cấu hình VPC, ALB và EC2 Kubernetes workes và Dịch vụ Kubernetes Elastic của Amazon.